diagnoza strategiczna potrzeb komunikacji marketingowej 2030

Celem projektu było przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej turystyki krajowej i przyjazdowej do Polski na potrzeby strategii komunikacji marketingowej Polski, która ma powstać i obowiązywać przez 7 kolejnych lat. Niniejszy dokument składa się, zgodnie z przyjętą przez autorów metodologią ZOOR1 (od słów zasoby, odbiorcy, otoczenie, rekomendacje), z analizy zasobów turystycznej marki Polska, jej odbiorców i otoczenia oraz wynikających z tych analiz rekomendacji. Projekt był realizowany od maja do października 2022 r. W tym czasie przeprowadzono m.in. warsztaty z udziałem przedstawicieli POT, ZOPOT, ROT, LOT, podmiotów komercyjnych z branży turystycznej i przewodników miejskich. Osoby te uczestniczyły także w badaniach ankietowych. Do analiz wykorzystano aktualne dane wg stanu na wrzesień br., a w szczególnych przypadkach, takich jako kampanie zrealizowane przez POT, sięgnięto po materiały sprzed ponad dekady.