NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Międzynarodowy festiwal Gombrowiczowski - konkurs dla młodych reżyserów

Konkurs na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Celem konkursu jest wspieranie promocji młodych reżyserów teatralnych, popularyzowanie twórczości i pogłębianie analizy utworów Witolda Gombrowicza oraz kontynuacja i wzbogacanie dorobku Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Organizatorem konkursu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizator Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu. Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim, odpowiadającym rytmowi kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Przedmiotem zainteresowania I edycji (2018) będą Adaptacje sceniczne niedramatycznych dzieł Witolda Gombrowicza.
Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form. Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu 22 października 2018 roku z okazji inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.
Zgłoszenie (także na nośniku elektronicznym) powinno zawierać:
1. Oryginalny scenariusz będący adaptacją prozy Witolda Gombrowicza.
2. Krótką eksplikację reżyserską uwzględniającą założenia interpretacyjne i inscenizacyjne (w tym światło i dźwięk) – max. 5 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 9000 znaków).
3. Koncepcję scenograficzną, zawierającą szkice scenografii i kostiumów (dodatkowo 2-3 kompletne projekty kostiumów z dołączonymi próbkami materiałów).
4. Krótkie próbki muzyki (jeśli jest przewidywana w spektaklu).
5. Szacowany kosztorys realizacji (wraz z honorariami dla reżysera i pozostałych twórców).
6. Krótkie CV wszystkich proponowanych realizatorów wraz z wykazem ich dotychczasowych prac teatralnych.
7. Dane kontaktowe.


Składane oferty powinny być adekwatne do proponowanych przez Organizatora warunków scenicznych - należy zwrócić uwagę na projektowaną wielkość obsady, wielkość i jakość użytych środków oraz możliwości techniczne – wielkość przestrzeni (małe i średnie formy).
Przed złożeniem projektu zalecany jest bezpośredni kontakt z Teatrem Powszechnym w celu zapoznania się z warunkami technicznymi i możliwościami inscenizacyjnymi obydwu scen. Wszystkie materiały potrzebne do opracowania koncepcji (opis wyposażenia oraz plany techniczne scen) można odebrać osobiście lub zamówić drogą telefoniczną albo e-mailową (tel. 609 304 535, e-mail: mfg@teatr.radom.pl).

Ocena złożonych koncepcji przebiegać będzie w następujących etapach:
I etap – wstępna selekcja: Selekcji dokonuje jury w składzie: dyrektor Teatru Powszechnego, kierownik literacki we współpracy z kierownikiem technicznym
II etap – spotkania z wybranymi reżyserami: Wstępne rozmowy na temat ewentualnej realizacji, w tym na temat kosztów z tym związanych; autorzy wskazanych scenariuszy po konsultacji z dyrekcją powinni zaproponować optymalną obsadę.
III etap – czytanie zainscenizowanych fragmentów wybranych scenariuszy z udziałem aktorów Teatru Powszechnego i publiczności
Pracę reżysera, koncepcję i scenariusz oceniają aktorzy biorący udział w czytaniu tekstu. IV etap – wybór koncepcji


Wyboru dokonuje dyrektor po konsultacjach z aktorami i współpracownikami
Terminy: przyjmowanie zgłoszeń – do 31 października 2017. Spotkania z wybranymi reżyserami, czytania z udziałem aktorów – listopad - grudzień 2017
Rozstrzygnięcie konkursu – do 15 stycznia 2018

Uwagi dodatkowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji kosztów realizacji przedstawienia.
2. Organizator zapewnia pełną ochronę praw autorskich – zawartość nadesłanych projektów, poza zwycięską koncepcją, pozostaje wyłączną własnością ich autorów i nie będzie upubliczniana, a po rozstrzygnięciu konkursu przekazane materiały zostaną odesłane autorom.
3. Organizator nie ponosi kosztów opracowania zgłaszanych koncepcji (przygotowania scenariusza, projektów, szkiców etc.).
4. Organizator bierze na siebie obowiązek zorganizowania otwartych czytań fragmentów scenariuszy (nie jest przewidziane honorarium reżyserskie za przygotowanie czytania).
5. Organizator bierze na siebie funkcję producenta przedstawienia realizowanego według zwycięskiej koncepcji.


Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego
Plac Jagielloński 15
26-600 Radom
z dopiskiem: „MFG – konkurs reżyserski”

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2018 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2380319

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska