dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Jak założyć biuro podróży?

podróżowaniePowszechnie używane pojęcie biura podróży może obejmować trzy formy działalności:

 • organizatora turystyki,
 • pośrednika turystycznego,
 • agenta turystycznego.

Warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na terytorium Polski, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium RP określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ustawy o usługach turystycznych, działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Oznacza to, że oprócz generalnych wymagań dotyczących podejmowania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazania informacji do ZUS, urzędu skarbowego oraz wojewódzkiego urzędu statystycznego) wymagane jest również uzyskanie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o usługach turystycznych, usługi turystyczne obejmują usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, natomiast pod pojęciem imprezy turystycznej należy rozumieć co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych może uzyskać tylko taki przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o usługach turystycznych. Pierwszym warunkiem jest zapewnienie kierowania działalnością przedsiębiorstwa przez osoby niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę określone w ustawie, to jest:

 • rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu,
 • 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią z zakresu obsługi turystów lub ukończone inne studia wyższe,
 • 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołę średnią inną niż wymieniona powyżej,
 • albo 6 lat praktyki w obsłudze turystów, w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z ustawą, za praktykę w obsłudze turystów uważa się samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, kierowanie jednostkami organizującymi imprezy turystyczne, pracę na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych, a także wykonywanie zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Przedsiębiorca, chcący założyć biuro podróży, musi zawrzeć i posiadać przez cały okres prowadzenia działalności umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

Minimalną wysokość gwarancji i ubezpieczenia, o których mowa powyżej określają: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 279) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 281).

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. określenie przedmiotu działalności, określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje ościenne, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie),
 4. wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów,
 5. imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów oraz oświadczenie o tym, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą, oraz że spełnia znane mu warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie o usługach turystycznych (pełny tekst oświadczenia zawiera art. 7 ust. 4 ustawy). Oświadczenie powinno również zawierać firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Działalność agenta turystycznego polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju nie jest natomiast działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i w związku z tym nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Agent turystyczny jest natomiast zobowiązany do: wykonywania działalności tylko na rzecz organizatorów posiadających wpis do rejestru, jednoznacznego wskazywania w umowach zawieranych z klientem właściwego organizatora turystyki, którego reprezentuje, a także do działania na podstawie ważnej umowy agencyjnej.

Źródło: www.zarabiajnaturystyce.pl/zaloz-firme/

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa

NASZE GMINY:


gmina jedlinsk gmina przysucha gmina przytyk gmina wieniawa gmina wolanów gmina zakrzew

W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2021 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 4280930

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska