NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

SZUKAJ NA STRONIE:

Warto zobaczyć - Przyroda

Puszcza StromieckaPuszcza Stromiecka
Najstarszą wzmiankę o Puszczy Stromieckiej spotykamy u Księdza Jana Długosza. Pisze on o Tatarach, przebywających w okolicach Sieciechowa, którzy napadli na Polskę w 1241r. „…zatrzymali się w wielkim lesie, który u Polaków zowią Stremech”. Jest to zniekształcona nazwa Stromca. Puszcza Stromiecka stanowi pod względem geograficzno-przyrodniczym oraz pod względem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej jednolity obszar, leżący między trzema rzekami – Wisłą, Pilicą i Radomką, które stanowią jego naturalne granice, a dawniej broniły dostępu do Puszczy.
Podczas walk dzielnicowych za Leszka Białego w 1250 r. obszar między Pilicą a Radomką został odłączony od Korony na rzecz Księstwa Mazowieckiego, a po jego inkorporacji do Korony w 1474r., część Lasów Puszczy Stromieckiej stała się dobrami Królewskimi województwa mazowieckiego. Lasy te utrzymały się do obecnych czasów dzięki temu, że jako dobra Królewskie stały się w czasach zaborów - Lasami Skarbowymi. Po trzecim rozbiorze Polski lasy Puszczy Stromieckiej zajęła Austria. W 1802 r. wykonano plany pomiarowe lasów leśnictwa Kozienice oraz Lasów Skarbowych Puszczy Stromieckiej. Na podstawie tych pomiarów w 1805 r., a więc bez mała 200 lat temu utworzono „Straż Stromiec”. Po Kongresie Wiedeńskim Lasy Puszczy Stromieckiej znalazły się pod zaborem rosyjskim. Lasy Puszczy Stromieckiej były miejscem licznych wydarzeń w historii dziejów Polski. Na wysokości Warki po zachodniej stronie Wisły w Uroczysku Trupień, w 1656r. Stefan Czarnecki stoczył zwycięską bitwę ze Szwedami. W okresie Insurekcji Kościuszkowskiej, Wojen Napoleońskich i Powstania Listopadowego – tutejsze lasy były miejscem walk, zgrupowań, przemarszów wojsk. Również w czasie Powstania Styczniowego, Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej miały tu miejsce potyczki i bitwy.
Puszcza Stromiecka jest kompleksem leśny leżący w widłach Pilicy i Radomki. Dominują tu drzewostany sosnowe z niewielką domieszką dębów, brzóz i olszy. Największe powierzchnie zajmują siedliska borowe. Resztki naturalnych drzewostanów puszczańskich chronione są w 3 rezerwatach częściowych. Ochroną objęto m.in. ponad 200 letnie drzewostany dębowe oraz zbiorowiska leśne łęgów i grądu niskiego z panującą olszą wraz z domieszką jesionu, wiązu, jaworu, klonu, brzozy i sosny. W runie występuje wiele gatunków roślin rzadkich i objętych ochroną, m.in. widłaki, porosty, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, storczyki, orlik pospolity, sasanki, konwalia majowa. Ciekawy jest świat zwierząt tego kompleksu leśnego. Żyją tu duże ssaki roślinożerne: dzik, łoś, jeleń, sarna i daniel – gatunek obcy w naszej faunie. Do zwierząt drapieżnych należą: łasica, gronostaj, tchórz, tumak, kamionka, lis i borsuk. Pospolicie Występują tu liczne gatunki gryzoni, zając szarak, ryjówkowate, kret j jeż oraz szereg gatunków nietoperzy. Bogaty jest także świat ptaków. Gnieździ się tu m.in. krzyżówka, bocian biały i czarny, trzmielojad, myszołów, jastrząb, krogulec, jarząbek, puszczyk, sowa uszata, dzięcioły: duży, czarny. zielony, dzięciołek. krętogłów, kraska, sójka, kruk. śpiewak. kwiczoł i grubodziób.

Puszcza Kozienicka
Najstarsze wiadomości o zwierzynie Puszczy Kozienickiej pochodzą z 1224 r., kiedy to Leszek Biały przyznał biskupowi Iwanowi prawo łowienia bobrów na rzece (Zagożdżonce), a w 1256 r. przywilej łowienia bobrów na rzekach Radomce, Wiśle przyznano zakonowi miechowitów. Na przełomie 1409-1410 r. w Kozienicach na Wiśle zbudowany został most złożony z 200 szkut /ok.650mb/, który spławiono pod Czerwińsk, złożono i umożliwiono przeprawę wojsk koronnych na drugi brzeg, które wraz z wojskami litewskimi rozgromiły Krzyżaków pod Grunwaldem. Most budował mistrz Jarosław z Kozienic i „lud wodny małopolski” pod opieką starosty radomskiego Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu. Było to największe osiągnięcie inżynierii wodnej średniowiecznej Europy. W średniowieczu Puszcza Kozienicka była ośrodkiem bartnictwa - w Jedlni znajdował się Sąd Bartny, tam też, podczas zjazdu w 1430 r., wydano szlachcie przywileje jedleńskie: „nieminem captivabimus nisi iure dictum” (nikt nie będzie więziony bez wyroku sądowego), zapewniający szlachcie nietykalność osobistą. W latach 1795-1809 lasy Puszczy Kozienickiej znajdowały się w zaborze austriackim – okres ten w historii Puszczy łączy się z dotkliwą dewastacją lasów.
Puszcza Kozienicka jest największym kompleksem leśnym regionu, leżącym pomiędzy Wisłą i Radomką, na północy łączy się z Puszczą Stromiecką. Obecna powierzchnia Puszczy wynosi ok. 30 ha. Dominują tu siedliska borowe, zajmujące ponad 65% powierzchni. W składzie gatunkowym przeważa sosna, tworząca drzewo-stany mieszane z dębem szypułkowym i bezszypułkowym. Rośnie również jodła występująca na granicy zasięgu, a także buk, modrzew, Iipa drobnolistna, jawor, klon pospolity, olsza czarna, brzoza i jesion.
W celu ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych utworzono tu 10 rezerwatów częściowych o łącznej powierzchni 989 ha. W Puszczy zarejestrowano 162 pomniki przyrody. Przeważają wśród nich dęby, nieliczne są: buk, sosna. jodła, świerk, jałowiec, jawor, klon, jesion, grab, olsza i lipa. Występują też liczne rośliny chronione, m. in. śnieżyczka przebiśnieg, Iilia złotogłów, buławnik czerwony, pełnik europejski, orlik pospolity i sasanka otwarta.
Fauna Puszczy Kozienickiej jest bardzo bogata. Występują Iiczne gatunki ssaków, m.in. bóbr i 16 gatunków nietoperzy. Stwierdzono tu ok. 200 gatunków ptaków, w tym 147 Ięgowych. Do najciekawszych należą: łabędź niemy, krzyżówka, bocian biały i czarny, błotniak stawowy, orlik krzykliwy. trzmielojad, myszołów, jastrząb, krogulec, jarząbek, żuraw, słonka, samotnik, puszczyk, sowa uszata, kraska, kukułka, śpiewak, kwiczoł, pokrzewki, wilga, sójka, sroka, kruk, grubodziób, trznadel. Najrzadszym gadem, żyjącym blisko południowej granicy Puszczy jest żótw błotny. Ponadto występuje tu żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec i jaszczurka zwinka.
W 1983 roku utworzony został Kozienicki Park Krajobrazowy o powierzchni 15898 ha. W 1994 r. w celu doskonalenia gospodarki leśnej na zasadach ekologicznych utworzony został na powierzchni 29987 ha Leśny Kompleks Promocyjny ,,Lasy Puszczy Kozienickiej”. Główne zadania LKP to: ochrona różnorodności biologicznej i naturalnych lasów Puszczy, aktywna ochrona przyrody, promocja ekologicznych systemów grzewczych i oczyszczalni ścieków oraz edukacja przyrodnicza. Na terenie kompleksu utworzono sieć parkingów Ieśnych oraz wiele punktów informacyjnych i innych ułatwień dla turystów. W nadleśnictwach powstają Izby Kultury Leśnej.
Ciekawostką i jednocześnie niebywałą atrakcją Puszczy Kozienickiej są bijące do dzisiaj przy „Leśniczówce Kociołki” tak zwane „Źródełko królewskie” (z którego wodę pijał król Władysław Jagiełło podczas polowań). Woda z tego źródła, w opinii okolicznych mieszkańców, ma specyficzne właściwości smakowe.

Puszcza KozienickaPuszcza KozienickaPuszcza Kozienicka

Lasy Przysusko-Szydłowieckie
Obszar chronionego krajobrazu utworzony został w 1983 roku. Obejmuje kompleks lasów Puszczy Rozwadowskiej i Świętokrzyskiej o pow. 43 580 ha. W obrębie obszaru znajdują się 3 rezerwaty przyrody, 32 pomniki przyrody (drzewa) oraz 2 parki zabytkowe. Jest to obszar porośnięty w znacznym stopniu lasami mieszanymi z jodłą, świerkiem, brzozą i bukiem oraz licznymi źródliskami i małymi ciekami wodnymi. Obszar ten jest słabo poznany pod względem przyrodniczym. Kompleksy leśne tworzą w dużej mierze mieszane starodrzewia z dużą ilością śródleśnych torfowisk. Stosunkowo najlepiej poznana jest na tym terenie ornitofauna. Z ciekawszych gatunków ptaków występują: cietrzewie, jarząbki, bociany czarne, orły bieliki. Faunę ssaków reprezentują liczne gatunki zwierząt łownych. Często spotykamy tu również koszatki i popielice.

Źródło: www.radom.lasy.gov.pl, www.ziemiaradomska.pl

album fotograficzny

ATRAKCJE NA MAPIE

KALENDARIUM WYDARZEŃ


wirtualne zwiedzanie

Aktywna Wieś

szlak kulinarny

smaki radomki

w gminie wieniawa
dofinansowanie logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa Stowarzyszenia LGD "Razem dla Radomki" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"; w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.W DOLINIE RADOMKI
skrócone menu

Aktualności
Galeria
Mapa strony
Kontakt

© 2019 W Dolinie Radomki |
Licznik wizyt: 2923129

Projekt i wykonanie:
Agencja Zarządu Nieruchomości
i Rozwoju Regionalnego

m.ostrowska